Obchodní podmínky

1.Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Optik Plus s.r.o., se sídlem Na Dlouhém lánu 563/11, Praha 6, 160 00, IČO:27196747  DIČ:CZ27196747, zapsané v obchodním rejstříku vedeném ú Městského soudu v Praze, oddíl C, složka 103664 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.optikplus.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.1. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. listopadu 2008, platí na území České republiky a ruší platnost obchodních podmínek vydaných dříve. Prodávající si vyhrazuje právo na změny těchto obchodních podmínek bez předchozího upozornění.

2. Všeobecná ustanovení - kupující učiněním objednávky přes e-shop firmy Optik Plus s.r.o  akceptuje obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti firmy Optik Plus s.r.o. dále jen "prodávající" a jeho zákazníků dále jen "kupující" a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.

Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace kupujícího (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici v internetovém obchodě prodávajícího.

Dodavatel i odběratel se dodáním resp. odebráním zboží zavazují dodržovat tyto obchodní podmínky a řídit se jimi. Ostatní odběratelsko-dodavatelské vztahy v těchto obchodních podmínkách neuvedené se řídí Občanským, popř. Obchodním zákoníkem a obecně právními předpisy České Republiky.

3. Předmět smlouvy - předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě – elektronické objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na WWW stránkách, katalozích, prospektech a jiných tiskovinách prodávajícího jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. Prodávající se zavazuje, že bude kupujícím dodávat:

- bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží

- vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR

- vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé.

4. Místo plnění - místem plnění je prodejna (sklad) prodávajícího.

5. Objednání zboží, uzavření smlouvy – podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, tj. telefonicky nebo e-mailem. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou. Je-li mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.

Veškeré objednávky uskutečněné přes e-shop na www.optikplus.cz jsou závazné!

6. Cena a vystavené doklady - nabídkové ceny uvedené v e-shopu prodávajícího jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Ke každému zakoupenému zboží je přikládána faktura, která slouží zároveň jako dodací a záruční list. Převzetí zboží a souhlas s kupní smlouvou a záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího listu přepravce.

7. Platební podmínky - kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího, po platbě na dobírku nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího. Až poté je možný odběr zboží.

8. Dodací podmínky – při objednávce nad 5.000,- Kč včetně DPH platí přepravné a dobírečné v rámci ČR vždy naše firma v plné výši. Zboží je zasíláno přepravní službou Českou poštou.

9. Při dodávce zboží v celkové hodnotě do 5.000,- Kč včetně DPH účtujeme přepravné ve výši 160,- Kč včetně DPH za 1 kus zboží. Při přepravě zboží na dobírku se celková částka již nezvyšuje. Při zasílání zboží do jiné země Evropské unie než je Česká republika, budeme účtovat přepravné a doběrečné podle aktuálně platného ceníku přepravních společností.  Pokud si zboží vyzvednete osobně v naší provozovně, přepravné samozřejmě nezapočítáváme. Kupující je povinen balík se zbožím od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad poznamenat tyto závady na přepravním listu a neprodleně je oznámit dodavateli. Jinak není možné reklamaci poškození, vzniklého při přepravě, uplatnit. Příjemce není povinen v tomto případě zboží převzít. Pokud je zboží zasláno na dobírku, je řidič přepravní služby povinnen při převzetí peněz vypsat příjmový doklad, který slouží kupujícímu jako doklad o tom, že za zásilku zaplatil. Daňový doklad a další dokumenty jsou pak přiloženy uvnitř balíku. Termín dodání zboží sdělíme vždy při telefonickém ověření objednávky.

10. Dodací lhůta – dodací lhůta začíná běžet ode dne telefonického nebo e-mailového potvrzení objednávky dodavatelem za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do jednoho pracovního dne. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

Požaduje-li kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky, prodávající potvrdí objednávku kupujícímu e-mailem s uvedením termínu dodání. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 3 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty.

11. Záruka a reklamace – veškeré prodávané zboží je nové a vztahuje se na něj záruka po dobu 24 měsíců od data prodeje konečnému spotřebiteli, resp. dne vystavení faktury.

Záruční a pozáruční opravy provádí naše servisní středisko Optik Plus s.r.o. Na Dlouhém lánu 11, 160 00 Praha 6. Při každé reklamaci je nutné přiložit podrobný popis závady a fakturu nebo prodejní doklad, z kterého bude jasně patrné, zda se jedná o záruční či pozáruční reklamaci. Na posouzení závady popř. záruční opravu výrobku má firma prodávající zákonnou lhůtu 30 dnů. V případě záruční reklamace hradí každá strana svoji dopravu, tj. do servisu hradí dopravu zákazník, ze servisu naše firma. Pokud se jedná o pozáruční reklamaci, hradí obojí dopravné zákazník. Nevyplacené zásilky reklamovaných výrobků nepřijímáme. Naše firma si vyhrazuje právo odmítnout pozáruční opravu výrobku, kterého je sice v ČR distributorem, ovšem nebyl prodán přes jeho prodejní síť. Nezajišťujeme prodej jakýchkoliv samostatných náhradních dílů, poskytujeme pouze odborný servis s výměnou poškozených dílů.

Zánik nároku na bezplatnou reklamaci - nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

- vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou nebo poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem)

- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svoji teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému kancelářskému prostředí

- neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží

- zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami

- provedením neoprávněného zásahu do zařízení či jiných úprav bez svolení prodávajícího

- zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN

- zboží bylo poškozeno živly

V případě neoprávněné reklamace může prodávající účtovat náklady spojené s opravou a testováním.

Postup řešení reklamací - součástí reklamace musí být: vadné zboží v originálním obalu včetně dodávaného příslušenství , kopie faktury s uvedením data nákupu, podrobný popis závady. Kupující zašle prodávajícímu vadné zboží na své náklady. Opravené nebo vyměněné zboží zašle prodávající zpět na své náklady.

12. Lhůta pro vrácení zboží – v souladu se zákonem č. 367/2000 máte možnost odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Pokud se k tomu rozhodnete, prosíme kontaktujte nás e-mailem a uveďte, že žádáte o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a vašeho čísla účtu či adresou pro vrácení peněz. Vrácení peněz může činit až 14 dní od zaslání vašeho požadavku na vrácení zboží. Částku za přepravné a doběrečné nevracíme a bude odečtena od celkové částky uvedené na daňovém dokladu. Zboží musí být kompletní včetně veškerého příslušenství, zabalené v původním nepoškozeném obalu, s originálem daňového dokladu a nesmí být viditelně použité ani jinak poškozené. Neposílejte zboží nazpět na dobírku. V takovém případě nemůžeme zásilku přijmout.

13. Návody k obsluze - ke všem námi dodávaným nástrojům máme české návody, může se ovšem stát, že u nejnovějších typů český překlad ještě neexistuje. V takovém případě vždy zasíláme český návod dodatečně a pokud je to možné, zákazník obdrží alespoň provizorně návod od podobného předchozího typu. Český návod je vždy součástí každého výrobku a nelze ho prodat samostatně.

14. Poradenství - pro naše zákazníky je poradenská služba zdarma.

16. Výrobky – neručíme za závady, které jsou vlastností výrobku nebo celé výrobní řady a chyby v manuálech.

15. Prohlášení o shodě – na všechny zboží v našem e-shopu dovážené do ČR naší firmou je vydáno Prohlášení o shodě v souladu se zákonem 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.

16. Prohlášení o obalech – naše firma prohlašuje, že na všechny námi na trh uváděné obaly vydal výrobce Prohlášení o splnění podmínek uvedení obalu na trh dle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a změně některých zákonů. Firma Optik Plus s.r.o. je smluvním partnerem společnosti EKO-KOM, a.s. Praha pod identifikačním číslem EK-F00040538.

17. Ochrana osobních dat - veškerá osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, IČO, DIČ atd.), které nám sdělíte během vaší komunikace s naší firmou, např. při objednávání přes e-shop, jsou naší firmou považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití podle zákona č. 138/2002 Sb. Zavazujeme se, že veškeré osobní údaje budeme používat pouze pro naši potřebu, a že je neposkytneme v žádné podobě nikomu jinému kromě těch kteří se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (banky, pošta či dopravce) a to pouze v nutném rozsahu.

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení