Obchodní podmínky

1.Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Optik Plus s.r.o., se sídlem Na Dlouhém lánu 563/11, Praha 6, 160 00, IČO:27196747  DIČ:CZ27196747, zapsané v obchodním rejstříku vedeném ú Městského soudu v Praze, oddíl C, složka 103664 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.optikplus.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.1. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. listopadu 2008, platí na území České republiky a ruší platnost obchodních podmínek vydaných dříve. Prodávající si vyhrazuje právo na změny těchto obchodních podmínek bez předchozího upozornění.

2. Všeobecná ustanovení - kupující učiněním objednávky přes e-shop firmy Optik Plus s.r.o  akceptuje obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti firmy Optik Plus s.r.o. dále jen "prodávající" a jeho zákazníků dále jen "kupující" a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.

Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace kupujícího (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici v internetovém obchodě prodávajícího.

Dodavatel i odběratel se dodáním resp. odebráním zboží zavazují dodržovat tyto obchodní podmínky a řídit se jimi. Ostatní odběratelsko-dodavatelské vztahy v těchto obchodních podmínkách neuvedené se řídí Občanským, popř. Obchodním zákoníkem a obecně právními předpisy České Republiky.

3. Předmět smlouvy - předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě – elektronické objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na WWW stránkách, katalozích, prospektech a jiných tiskovinách prodávajícího jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. Prodávající se zavazuje, že bude kupujícím dodávat:

- bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží

- vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR

- vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé.

4. Místo plnění - místem plnění je prodejna (sklad) prodávajícího.

5. Objednání zboží, uzavření smlouvy – podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, tj. telefonicky nebo e-mailem. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou. Je-li mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.

Veškeré objednávky uskutečněné přes e-shop na www.optikplus.cz jsou závazné!

6. Cena a vystavené doklady - nabídkové ceny uvedené v e-shopu prodávajícího jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Ke každému zakoupenému zboží je přikládána faktura, která slouží zároveň jako dodací a záruční list. Převzetí zboží a souhlas s kupní smlouvou a záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího listu přepravce.

7. Platební podmínky - kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího, po platbě na dobírku nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího. Až poté je možný odběr zboží.

8. Dodací podmínky – při objednávce nad 5.000,- Kč včetně DPH platí přepravné a dobírečné v rámci ČR vždy naše firma v plné výši. Zboží je zasíláno přepravní službou Českou poštou.

9. Při dodávce zboží v celkové hodnotě do 5.000,- Kč včetně DPH účtujeme přepravné ve výši 160,- Kč včetně DPH za 1 kus zboží. Při přepravě zboží na dobírku se celková částka již nezvyšuje. Při zasílání zboží do jiné země Evropské unie než je Česká republika, budeme účtovat přepravné a doběrečné podle aktuálně platného ceníku přepravních společností.  Pokud si zboží vyzvednete osobně v naší provozovně, přepravné samozřejmě nezapočítáváme. Kupující je povinen balík se zbožím od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad poznamenat tyto závady na přepravním listu a neprodleně je oznámit dodavateli. Jinak není možné reklamaci poškození, vzniklého při přepravě, uplatnit. Příjemce není povinen v tomto případě zboží převzít. Pokud je zboží zasláno na dobírku, je řidič přepravní služby povinnen při převzetí peněz vypsat příjmový doklad, který slouží kupujícímu jako doklad o tom, že za zásilku zaplatil. Daňový doklad a další dokumenty jsou pak přiloženy uvnitř balíku. Termín dodání zboží sdělíme vždy při telefonickém ověření objednávky.

10. Dodací lhůta – dodací lhůta začíná běžet ode dne telefonického nebo e-mailového potvrzení objednávky dodavatelem za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do jednoho pracovního dne. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

Požaduje-li kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky, prodávající potvrdí objednávku kupujícímu e-mailem s uvedením termínu dodání. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 3 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty.

11. Záruka a reklamace – veškeré prodávané zboží je nové a vztahuje se na něj záruka po dobu 24 měsíců od data prodeje konečnému spotřebiteli, resp. dne vystavení faktury.

Záruční a pozáruční opravy provádí naše servisní středisko Optik Plus s.r.o. Na Dlouhém lánu 11, 160 00 Praha 6. Při každé reklamaci je nutné přiložit podrobný popis závady a fakturu nebo prodejní doklad, z kterého bude jasně patrné, zda se jedná o záruční či pozáruční reklamaci. Na posouzení závady popř. záruční opravu výrobku má firma prodávající zákonnou lhůtu 30 dnů. V případě záruční reklamace hradí každá strana svoji dopravu, tj. do servisu hradí dopravu zákazník, ze servisu naše firma. Pokud se jedná o pozáruční reklamaci, hradí obojí dopravné zákazník. Nevyplacené zásilky reklamovaných výrobků nepřijímáme. Naše firma si vyhrazuje právo odmítnout pozáruční opravu výrobku, kterého je sice v ČR distributorem, ovšem nebyl prodán přes jeho prodejní síť. Nezajišťujeme prodej jakýchkoliv samostatných náhradních dílů, poskytujeme pouze odborný servis s výměnou poškozených dílů.

Zánik nároku na bezplatnou reklamaci - nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

- vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou nebo poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem)

- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svoji teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému kancelářskému prostředí

- neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží

- zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami

- provedením neoprávněného zásahu do zařízení či jiných úprav bez svolení prodávajícího

- zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN

- zboží bylo poškozeno živly

V případě neoprávněné reklamace může prodávající účtovat náklady spojené s opravou a testováním.

Postup řešení reklamací - součástí reklamace musí být: vadné zboží v originálním obalu včetně dodávaného příslušenství , kopie faktury s uvedením data nákupu, podrobný popis závady. Kupující zašle prodávajícímu vadné zboží na své náklady. Opravené nebo vyměněné zboží zašle prodávající zpět na své náklady.

12. Lhůta pro vrácení zboží – v souladu se zákonem č. 367/2000 máte možnost odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Pokud se k tomu rozhodnete, prosíme kontaktujte nás e-mailem a uveďte, že žádáte o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a vašeho čísla účtu či adresou pro vrácení peněz. Vrácení peněz může činit až 14 dní od zaslání vašeho požadavku na vrácení zboží. Částku za přepravné a doběrečné nevracíme a bude odečtena od celkové částky uvedené na daňovém dokladu. Zboží musí být kompletní včetně veškerého příslušenství, zabalené v původním nepoškozeném obalu, s originálem daňového dokladu a nesmí být viditelně použité ani jinak poškozené. Neposílejte zboží nazpět na dobírku. V takovém případě nemůžeme zásilku přijmout.

13. Návody k obsluze - ke všem námi dodávaným nástrojům máme české návody, může se ovšem stát, že u nejnovějších typů český překlad ještě neexistuje. V takovém případě vždy zasíláme český návod dodatečně a pokud je to možné, zákazník obdrží alespoň provizorně návod od podobného předchozího typu. Český návod je vždy součástí každého výrobku a nelze ho prodat samostatně.

14. Poradenství - pro naše zákazníky je poradenská služba zdarma.

16. Výrobky – neručíme za závady, které jsou vlastností výrobku nebo celé výrobní řady a chyby v manuálech.

15. Prohlášení o shodě – na všechny zboží v našem e-shopu dovážené do ČR naší firmou je vydáno Prohlášení o shodě v souladu se zákonem 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.

16. Prohlášení o obalech – naše firma prohlašuje, že na všechny námi na trh uváděné obaly vydal výrobce Prohlášení o splnění podmínek uvedení obalu na trh dle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a změně některých zákonů. Firma Optik Plus s.r.o. je smluvním partnerem společnosti EKO-KOM, a.s. Praha pod identifikačním číslem EK-F00040538.

17. Ochrana osobních dat - veškerá osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, IČO, DIČ atd.), které nám sdělíte během vaší komunikace s naší firmou, např. při objednávání přes e-shop, jsou naší firmou považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití podle zákona č. 138/2002 Sb. Zavazujeme se, že veškeré osobní údaje budeme používat pouze pro naši potřebu, a že je neposkytneme v žádné podobě nikomu jinému kromě těch kteří se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (banky, pošta či dopravce) a to pouze v nutném rozsahu.

Zpět do obchodu